Amnistia Internacional publica un decàleg de drets humans per a Catalunya

amnesty-activist.gif

amnesty activist

Amnistia Internacional de Catalunya ha publicat un Decàleg de drets humans per a Catalunya, amb la finalitat de contribuir a la promoció i a la defensa dels drets humans, i amb la intenció d’indicar les prioritats que, segons l’organització, haurien de regir l’actuació del Govern de la Generalitat i del Parlament al llarg de la present legislatura.

AI creu que el paper de les administracions catalanes és essencial pel que fa al respecte i la protecció dels drets humans. En el document, es formulen recomanacions sobre violència de gènere, discriminació, habitatge, salut, forces de seguretat i acció exterior, que s’han fet arribar al Govern, al president i als nous consellers i conselleres, i també als representants dels grups polítics al Parlament de Catalunya.

Aquest és el text complet del document:

DECÀLEG DE DRETS HUMANS PER A CATALUNYA

Amb la finalitat de contribuir a la promoció i a la defensa dels drets humans, des d’Amnistia Internacional Catalunya els presentem el Decàleg de drets humans per a Catalunya, on senyalem les prioritats que, segons la nostra organització, haurien de regir l’actuació del Govern i del Parlament al llarg de la present legislatura.
El paper de les administracions catalanes és essencial pel que fa al respecte i la protecció dels drets humans. Per una banda, ostenten competències exclusives en àmbits que afecten directament els drets de les persones, i són els primers interlocutors per a les víctimes de vulneracions dels drets humans en la cerca de protecció i justícia.
D’altra banda, les institucions públiques catalanes són agents d’acció exterior que poden assumir un paper fonamental en la defensa dels drets humans al món. Des de la nostra organització considerem que les autoritats públiques han de mantenir una política oberta amb la societat civil. Per aquesta raó, la nostra intenció és mantenir una interlocució fluida amb els membres del Govern i del Parlament a través d’iniciatives adreçades a la promoció, protecció i respecte dels drets humans en l’àmbit intern i en l’acció exterior de la Generalitat.
Així doncs, des d’Amnistia Internacional Catalunya instem els membres del Govern i del Parlament que contemplin les recomanacions següents:

Acció Exterior

1. Incorporar la defensa dels drets humans com un eix transversal en les relacions amb les autoritats d’altres països, assegurant-ne la incorporació en les agendes polítiques i el tractament en totes les seves trobades bilaterals, en el marc dels acords i convenis aconseguits. De la mateixa manera, cal garantir la coherència de la promoció internacional de les empreses catalanes amb el respecte dels drets humans, assegurant l’avaluació dels potencials riscos i impactes de la seva activitat i condicionant el suport públic a l’estricte respecte dels drets humans.

2. Impulsar iniciatives institucionals per influir en els principals reptes globals en matèria de drets humans, com ara la pena de mort, la tortura o els drets de la dona al món; així com per reconèixer i donar suport públic a la tasca dels defensors i les defensores, i a les persones víctimes de violacions de drets humans, prestant especial atenció als col·lectius més vulnerables com ara les persones refugiades, les dones víctimes de violència de gènere, sexual o tràfic de persones, la infància, els presos de consciència i les persones LGBTI.

Política Interior

3. Combatre la violència de gènere eliminant els obstacles que troben les víctimes per a accedir i obtenir justícia i protecció. Garantir la disponibilitat, accessibilitat i qualitat de l’assistència lletrada durant tot el procés judicial a les víctimes de violència de gènere, violència sexual i de tràfic de persones amb finalitat d’explotació sexual. Habilitar recursos suficients perquè les dones puguin obtenir protecció, atenció i justícia de forma efectiva, especialment en les zones
perifèriques i rurals.

4. Aprovar una llei de caràcter general per a la no-discriminació i per la igualtat

5. Respondre de manera contundent davant els discursos que estenen els prejudicis i l’estigmatització d’individus i minories. Abstenir-se de no estendre discursos discriminatoris contra persones o col·lectius, així com d’adoptar iniciatives legislatives que puguin promoure la discriminació religiosa i vulnerar els drets a la igualtat i a la llibertat d’expressió de les diferents comunitats religioses.

6. Adoptar mesures legislatives que assegurin la sanitat universal i garantir que els requisits d’empadronament no creen un obstacle a l’accés als serveis de salut, inclosos els serveis d’assistència primària.

7. Garantir la realització efectiva del dret a un habitatge adequat, assequible i accessible, entenent l’accés a l’habitatge no pas com un bé de consum sinó com un dret de naturalesa social. En particular, ha de posar-se fi als desallotjaments forçosos i desenvolupar de manera urgent mesures en matèria d’habitatge social.

8. Assegurar que la formació en drets humans constitueix un component essencial i obligatori de la preparació de la Policia de Catalunya. Introduir principis i normes de drets humans en les instruccions i els protocols adreçats als agents, inclosos els que regulin l’ús de la força en les manifestacions. Així mateix, realitzar avaluacions independents sobre el caràcter lesiu del material policial que s’utilitza en les manifestacions i establir protocols clars i mecanismes de seguiment de la seva utilització.

9. Establir mecanismes d’investigació exhaustiva, imparcial i efectiva per garantir la rendició de comptes dels agents policials que cometin violacions de drets humans. Aplicar les normes i salvaguardes reconegudes internacionalment per a protegir les persones de la tortura i els maltractaments.

10.Garantir que la normativa autonòmica d’educació inclogui continguts de drets humans, alhora que assegurar aquests continguts en la formació permanent del professorat i del personal no docent dels centres educatius.

Aministia Internacional Catalunya

scroll to top